یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00

نام های دیگر:     نرسی آباد، دره نصرآباد


پیشینه وموقعیت جغرافیایی:
نصرآباد دهی ازدهستان ماربين ودرچهاركيلومتری مغرب شهراصفهان واقع است . به وفورآب و درختان ميوه شهرت دارد. تاورنيه درسفرنامه خود ازحضور جماعت عظيمی اززرتشتيان درنصرآباد خبرمي دهد. امروز جزیی از اصفهان ودرحوزه شهرداری منطقه 9 واقع است .در سال 1390 جمعیت آن ۹,۵۹۳نفر ثبت شده است.


ریشه نام نصرآباد:
1-ازلحاظ واژه شناسي نصرآباد با ((سين )) است ودرست آن (( نسرآباد )) است. و ((نسر)) مركب ازجزءٍ (( ن + سر )) به معناي سرآب است.
2- تمام اسامی عربی که کلمه آباد پسوند آن است ،به کسی که آنرا آباد کرده نسبت داده می شود.پس منظور محلی است که نصر یا نصر اله آباد کرده است .
3- نرسی آباد بوده که به نرسی شاه ساسانی می رسد