دوشنبه, 29 شهریور 1400 Monday 20 September 2021 00:00

بی تردید ظهور شبکه های اجتماعی زمینه ساز تغییر و تحولات کوچک و بزرگ زیادی بوده که برخی مفید و تعدادی زیان آور بوده اند. در همین شهر خودمان و در اتفاقی اخیر یک شبکه اجتماعی در زمان مناسب و با استفاده از بستری آماده یعنی ماه محرم توانست موجبات بسیج کاربران را برای همیاری در ادامه ساخت بیمارستان ساعی فراهم سازد که تجربه بدیع و مبارکی در استفاده از فضای مجازی برای امور اجتماعی وحل معضلات در شهر بود. همزمان می توان نمونه هایی از آثار مخرب این گونه شبکه ها را یافت و مثال زد اما هدف از این نوشتار پرداختن به تمامی اثرات فضای مجازی و گروه های تشکیل شده در آن فضا نیست. بلکه توجه به این موضوع است که برخی از این شبکه ها خواسته و یا ناخواسته سطحی نگری و قشریگری را رواج می دهند. اگر به نوع مطالبی که این گروه ها در فضای مجازی خود انتشار می دهند دقت کافی داشته باشیم، متوجه می شویم که اطلاعات نشر یافته در مواردمختلف از طریق این فضاها به صورت ساندویچی و خیلی سطحی و ناقص بوده و به هیچ وجه کامل و جامع و عمیق نیست به گونه ای که خواننده خیلی سطحی و گذرا مثلا یک عکس مربوط به یکی از بزرگان شهر را می بینید و با یکی دو جمله که نام او را گفته و احتمالا تولد و اما هیچ اطلاعاتی از تحصیلات، خدمات، عقاید، آموزه های وی منتشر نمی کند. نتیجه این که خواننده در نهایت متوجه می شود که فلان کس همشهری وی بوده و بس. اطلاعات در این حد فقط به این درد می خورد که مثلا افتخاری خشک و خالی شکل بگیرد و این یعنی این که افراد سطحی و قشری شوند و هیچ شناخت عمیقی از موضوع شکل نگیرد. اتخاذ این رویه سبب می شود نوعی تعصب و سطحی نگری حاصل فعالیت این گروه ها و شبکه ها شود و ساکن به اصطلاح دهکده جهانی را در حد یک کلبه نشین تنزل دهد که در عین حال که فکر می کند با در دست داشتن این امکانات بر موج اطلاعات سوار است اما طبلی تو خالی را می ماند که آوازی خوش دارد.