چهارشنبه, 22 آبان 1398 Wednesday 13 November 2019 00:00

محمدعلی شاهین
بسیاری از آثارنویسندگان، کا تبین، خطا طان وهنرمندان ماربین وسده را در موزه ها، مجموعه ها و کتابخانه های دنیا وکشورمی توان یافت .گرچه تحقیق مستقلی در این باب صورت نگرفته وفهرست منسجمی از آنها وجود ندارد ولی درجستجوی نویسندگان، کاتبین، خطاطان وحتی مجموعه داران وواقفین این دیاربارها ردپای حاصل دسترنج آنها را در خارج از شهرستان درکتابخا نه ای وموزه ای می یابیم .البته اینکه اثری از یک صاحب اثر این دیار درشهردیگری نگهداری شود شاید توفیقی بوده که به شکلی پیشینه فرهنگی وعلمی شهرما حفظ شود چون اگر چنین نبود سرنوشتی همانند بسیاری ازاسناد منطقه که نابود شده اند پیدا می کرد حداقل در برسی پیشینه فرهنگ وادب دیارمان می توانیم به آنچه دیگران برایمان نگهداشته اند استنادکنیم گرچه چه خوب بودکه لاقل درگوشه ای از شهراثری از آنها جمع آوری می شد. درتایید این موضوع بد نیست یادآورشد که در همین جستجوها بارها به محققین ، هنرمندان ونویسندگانی برمی خوریم که گرچه نامی از آثارآنها آورده شده ولی حاصل کار آنان یا هرگز چاپ نشده ویا درصورت چاپ اثری از آنها باقی نمانده است مثال در این باره زیاد است مثلا محققی تذکره ای از شاعران پیشین شهر حداقل تا دهه 1370 گرد آوری کرده ولی فقط نامی از آن باقی مانده است.
در این مقال فهرست کوتاهی ازاینگونه آثارآورده می شود:
1-حیدرعلی ورنوسفادرانی/ دوران صفویه/ کاتب وخوشنویس/ کتابت «تقدیس الانبیاء»/ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.
2-فضلی خوزانی /نویسنده افضل-التواریخ/ کتابخانه دانشگاه کامبریج سیّد عبدالکریم حسینی خوزانی .
3- سیّد عبدالکریم حسینی خوزانی / قرن سیزدهم هجری / هنرمند خطاط/ کتابت نسخه ای از «ترجمه الصلاه» /کتابخانه آیت اللّه مرعشی .
4- محمدابراهیم ساغر/عصر قاجار/ادیب، دانشمندو شاعر/ مظفرنامه/موزه ملی ملک .
5- محمّد حسن ورنوسفادرانی/ قرن سیزدهم هجری / فقیه، محدّث و مفسّر/ تفسیر ورنوسفادرانی / كتابخانه شيخ محمد حسين جندقی كربلا .
6- علی اکبر دباغی/دوره قاجار/واقف، خطاط وهنرمند / کتابت نسخه ای از قرآن/ مموزه آستان قدس رضوی.
7- محمّد باقر فروشانی / قرن سیزدهم هجری/ خطاط ، کاتب/کتابت«نخبه»/ کتابخانه آیت اللّه مرعشی .
8- محمّد صادق پریشانی/ قرن سیزدهم قمری/ فاضل ، نویسنده وخطاط/ کتابت «اثبات الوصیّه»/ کتابخانه بنیاد فارس شناسی شیراز.