یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00


فرهنگنامه دوجلدی پیامبردرقرآن کریم درنمایشگاه بین المللی تهران عرضه شد.به گزارش دانشنام این اثر گرانسنگ حاصل تلاش 7 ساله دو پژوهشگر برجسته اسلامی و از اساتید حوزه علمیه قم واعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه آقایان محمدجعفرسعیدیان فرو
سید محمدعلی ایازی است.این اثرکه به شناخت پیامبراسلام برپایه داده های قرآنی ودرقالب موضوعی پرداخته با روش دانشنامه ای نگارش یافته وخواننده را به طورمستقیم به متن و نص ارجاع می دهد.مولفین با انتخاب ترتیب الفبایی و موضوعات سنتی چون مفاهیم تاریخی، اخلاقی و فقهی و موضوعات به روزچون آزادی، انتخابات، تسامح و تساهل، ترور، روش های مبارزه با جرم، صلح گرایی، بهداشت ومحیط زیست دسترسی خواننده رابه موارد آسان ساخته اند.کتاب مذکور توسط انتشارات سرایی تهران درقطع وزیری وحدود 2000صفحه منتشرشده است.