سه شنبه, 24 تیر 1399 Tuesday 14 July 2020 00:00


(حقوق قراردادها )تازه ترین کتا ب استاد برجسته حقوق تجارت بین الملل خمینی شهری دکترعبدالحسین شیروی انتشار یافت .به گزارش دانشنام وی تاکنون 10 عنوان کتاب تخصص نگارش کرده است که برخی ازآنها به چاپ شانزدهم رسیده است .اکثر کتابهای وی در دانشگاه تدریس شده وراهنمایی مباحث حقوقی می باشد وی سال قبل کتاب حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)را نوشت که در اندک مدتی به چاپ دوم رسید.وی علاوه برانتشارمقالات متعدد داخلی وخارجی کتابهای عنوان شده را منتشر کرده است:
• حقوق قراردادها چاپ اول، بهار ۱۳۹۶
• حقوق خانواده (ازدواج، طلاق و فرزندان)، چاپ اول تابستان ۱۳۹۵، چاپ دوم پاییز ۱۳۹۵
• قراردادهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، چاپ اول پاییز ۱۳۹۴، چاپ دوم۱۳۹۵
• حقوق نفت و گاز، چاپ اول تابستان ۱۳۹۳، چاپ دوم ، چاپ سوم ۱۳۹۵
• داوری تجاری بین المللی، چاپ اول زمستان ۱۳۹۱، چاپ ششم ۱۳۹۵
• حقوق تجارت بین الملل ، چاپ اول ۱۳۸۹، چاپ نهم ۱۳۹۵
• حقوق تطبیقی، چاپ اول ۱۳۸۴، چاپ پانزدهم ۱۳۹۶
• قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی.او.تی)، چاپ اول ۱۳۸۴، چاپ پانزدهم ۱۳۹۶
• متون حقوقی 1و2،چاپ یازدهم ۱۳۹۵