دوشنبه, 29 شهریور 1400 Monday 20 September 2021 00:00


« سرزمین مهر» عنوان کتابی است کهبا هدف ثبت تاریخ اقدامات مهروزانه ساکنان ماربین که اکنون سابق خمینی شهر محسوب می شود توسط پژوهشگر تاریخ محمدعلی شاهین نگارش شده است. این کتاب 270 صفحه‏ای دارای چهار فصل است. در فصل نخست آن پیشینه نیکوکاری ساکنان آبادی‏های ماربین از دوران صفوی تا اوایل دهه 1350 آورده شده است. در فصل دوم 158 خیریه ثبت شده بر اساس حوزه فعالیت به شش گروه تقسیم و بر حسب حروف الفبا مرتب شده است و شناسنامه و حوزه فعالیت و اقدامات هر خیریه معرفی گردیده است.
در فصل سوم 23 گفتگو با افراد مطلع در خصوص خیریه‏ها‏ی فراگیر چاپ شده است تا تاریخچه خیریه، اهداف و اقدامات هر کدام روشن شود.
فصل چهارم به موقوفات اختصاص دارد، در این فصل 44 عنوان وقفنامه از منطقه ماربین از سال 1078 خورشیدی «دوران صفوی» تا زمان نگارش کتاب از قدیم به جدید آورده شده است.
نگارنده کتاب دلیل انتخاب عنوان «سرزمین مهر» را برای کتاب مذکور که توسط انتشارات گفتمان اندیشه چاپ شده خوش آوا بودن و راحتی انتقال پیام و استفاده به عنوان یک برند برای شهر اعلام کرد

موارد بیشتر