شنبه, 27 دی 1399 Saturday 16 January 2021 00:00


در شهرها و مناطق با تاریخ کهن و طولانی بر روی خود شهر و منطقه، آبادی‏ها و محلات و گذرها و اماکن نام‏هایی وجود دارد که ریشه آنها برای بسیاری روشن نیست. به قول استاد مهریار باید دانست که اینگونه اسامی فارسی بوده و قدمت محل را داد می‏زنند. در خصوص ماربین و آبادی‏های آن که اکنون تعدادی از آنها در محدوده شهر اصفهان قرار گرفته و مابقی شهرستان خمینی ‏شهر را تشکیل می دهند، هم همین موضوع صدق می‏کند. تعدد نام‏های قدیمی در آبادی‏های ماربین سبب شده ‏است تا محمدعلی شاهین پژوهشگر تاریخ منطقه بر روی ریشه و پیشینه آنها تحقیق کرده و نتایج آن را درکتابی 384 صفحه ‏ای با عنوان نام‏ ها و نشانه‏ ها تالیف کند.
این کتاب پنجمین اثر نویسنده در خصوص تاریخ و پیشینه بلوک ماربین و شهرستان خمینی ‏شهر است که در هفت فصل با عناوین از مهربین تا ماربین، آبادی‏ های ماربین، سده، همایون‏ شهر، شهرستان خمینی‏ شهر، خمینی‏ شهر و شهرت‏ ها و نام ‏های خانوادگی با چندین نمایه در اسفند 1398 توسط انتشارات گفتمان اندیشه معاصر به چاپ رسیده است.

موارد بیشتر