چهارشنبه, 13 اسفند 1399 Wednesday 3 March 2021 00:00


سومین جلد از مجموعه کتابهای "راویان ماربین" و هفتمین کتاب از تاریخ ماربین و خمینی‏ شهر منتشر شد. به گفته محمدعلی شاهین پژوهشگر و نویسنده این آثار،
مجموعه راویان ماربین به تاریخ شفاهی منطقه پرداخته و با شاهدان و مطلعین رخدادها به گفتگو پرداخته است تا به این ترتیب تاریخ منطقه را مستند کند. وی می‏افزاید: راویان جلد 3 تحولات سده از تشکیل بخش سده تا تغییر نام به همایون‏شهر را پوشش داده و شامل 26 موضوع می‏باشد. در نگارش این کتاب که به صورت پرسش و پاسخ است از اظهارات افرادی چون خسرو رفیعی؛ دبیر سرشناس شهر، اکبر شاهین؛ فرزند آقا رضا شاهین یکی از شهرداران دهه 1330 سده امیرحسین امینی؛ یکی از شهرداران دهه 1330 سده، علی زهتاب پسر اهدا کننده زمین بیمارستان سده، خانم آغا شریفی؛ اولین زن معلم سدهی، جعفرکتابی؛ دایرکننده کتابفروشی در اواخر دهه 1330در سده، اسماعیل جوهری؛ راننده پیشکسوت خط سده، سید مجتبی لقمانی؛ بانی داروخانه لقمانی سده، ناهید معدل؛ اولین مامای تحصیل کرده شاعل در سده و همایونشهر و... استفاده شده است.
این کتاب در 169 صفحه توسط انتشارات گفتمان اندیشه معاصر به چاپ رسیده است.

موارد بیشتر