سه شنبه, 04 آذر 1399 Tuesday 24 November 2020 00:00

جمعه26آبان 1396 پیکرمرحوم دکترسیدجوادمیردامادی استاد وپیشکسوت داروسازی پس ازتشییع در مشهد وخمینی شهردرباغ جنت الزهرای اندوان به خاک سپرده شد. به گزارش دانشنام وی درسال 1314 درمحله اندوان متولدودرکودکی پدر خود آیت اله سیدعبدالحسین میردامادی راازدست داد.میردامادی پس از تحصیل دردبستان اسلامی و دبیرستان عماد، ادب اصفهان وهراتی درکنکوردانشگاه اصفهان شرکت ونفر هفتم شد ورشته داروسازی رابرگزید و در سال 1342 موفق به اخذ مدرک شد.دکترمیردامادی به عنوان استاد دانشگاه فردوسی مشهد به کارتحقیق وتدریس واموردارویی مشغول بود .وی درشهرمشهداز افرادخیروخوشنام محسوب می شد.

موارد بیشتر