یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00

نتیجه تحقیقات لیلا پیمانی روزنامه نگار در مورد زند گی وابعاد مختلف شخصیتی وناگفته های مرحوم دکتر ابوالبرکات که تاکنون مغفول مانده بود به شکل ویژه نامه توسط دوهفته نامه فرصت انتشار یافت. به گزارش دانشنام در این ویژه نامه 8 صفحه ای که ضمیمه فرصت187 می باشد مقاطع زندگی این مرد فاضل از تولد تا وفات از روی اسناد ومدارک وگفته های مفصل وطولانی نزدیکان و دوستان ومطلعین در بخش های جداگانه کوتاه نگارش یافته است.