شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

بازی های محلی کوشک


عنوان بازی:                             گردوبازی

گروه سنی:                               ب – ه

گروه جنسی:                             پسر

تعداد شرکت کننده :                     6-5 نفر

وسایل مورد نیاز:                       گردو

هدفهای رفتاری:                        پرورش حواس ، سرعت عمل ، افزایش دقت

 

شرح بازی:
- اعضاء شرکت کننده در این بازی دور هم جمع می شوند و یک نفر به قید قرعه به عنوان سرگروه انتخاب می شود .
- هر نفر برای شرکت در این بازی یک عدد گردو با خود به بازی می آورد و سرگروه همه گردوها را از اعضاء شرکت کننده جمع می کند .
- یک خط به عنوان خط هدف ، که هدف روی آن گذاشته شود کشیده می شود و در فاصله دو متری از این خط هم به عنوان خط شروع بازی کشیده می شود .
- سرگروه یک گردو را روی خط هدف می گذارد و بازی شروع می شود.
- اعضاء شرکت کننده پشت سر هم صف می کشند و نوبت هر کس باشد گردوها را از سرگروه می گیرد و در خط شروع بازی در فاصله دو متری هدف می ایستد و گردوها را به سوی هدف پرتاب می کند .
- اگر گردوئی به هدف بخورد آن گردو از آن کسی می شود که آن را به هدف زده است .
- هر کس تعداد بیشتری گردو به هدف بزند ، تعداد بیشتری گردو بدست می آورد .
- پس از اتمام گردوها برای ادامه بازی، هر شرکت کننده باز یک گردو به بازی می آورد.