دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

هسته خرما بازی

بازی محلی کوشک


عنوان بازی :                     هسته خرما بازی
تعداد شرکت کننده :               6-5 نفر
وسایل مورد نیاز:                 هسته خرما
هدفهای رفتاری:                  پرورش حواس ، سرعت عمل ، افزایش دقت


شرح بازی:
- اعضاء شرکت کننده در این بازی دور هم جمع می شوند و یک نفر به قید قرعه به عنوان سرگروه انتخاب می شود .
- هر نفر برای شرکت در این بازی یک عدد هسته خرما با خود به بازی می آورد و سر گروه همه هسته خرما ها را از اعضاء شرکت کننده جمع می کند .
- یک خط به عنوان خط هدف ، که هدف روی آن گذاشته شود کشیده می شود و در فاصله دو متری از این خط هم به عنوان خط شروع بازی کشیده می شود .
- یک هسته خرما را سر گروه روی خط هدف می گذارد و بازی شروع می شود .
- اعضاء شرکت کننده پشت سر هم صف می کشند و نوبت هر کس باشد ، هسته خرما ها را از سر گروه می گیرد و در خط شروع بازی در فاصله دو متری هدف می ایستد وهسته خرما ها را به سوی هدف پرتاب می کند .
- اگر هسته خرما به هدف بخورد آن هسته خرما از آن کسی می شود که آن را به هدف زده است .
- هر کس تعداد بیشتری هسته خرما به هدف بزند ، تعداد بیشتری هسته خرما بدست می آورد .
- پس از اتمام هسته خرما ها برای ادامه بازی ، هر شرکت کننده باز یک هسته خرما به بازی می آورد.