دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

گروه سنی: الف-د گروه جنسیتی: دختر و پسر تعداد شرکت کننده:8 نفر
وسایل مورد نیاز: یک سنگ کوچک
هدف های رفتاری:
شرح بازی
- در این بازی شرکت کنندگان دور هم جمع می شوند و 2 نفر به قید قرعه سرگروه انتخاب می شوند.
- بین دو گروه قرعه کشی می شود و قرعه به نام هر گروهی که افتاد گروه اول می شود.
- سرگروه، گروه اول سنگ را در دست گرفته و اعضا گروهش لباس هایشان را به حالت دامن می گیرند و سرگروه سنگ را در دستش مخفی می کند و پنهانی طوری که اعضا گروه دوم نبینند آن را داخل دامن اعضای گروهش می گذارد.
- اعضای گروه دوم باید تشخیص دهند که سنگ داخل دامن کدام یک از اعضای گروه اول است.
- اگر درست تشخیص دهند یک امتیاز می گیرند ولی اگر درست تشخیص ندهند بازی واگذار می شود و باید سنگ به گروه بعدی داده شود.