سه شنبه, 14 مرداد 1399 Tuesday 4 August 2020 00:00
3 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">کوچه قناتی

ردیف نام وجه تسمیه
1

اصغرآباد

اواخر حکومت قاجاریان و اوایل دوران پهلوی اول، محدوده اصغرآباد که یک منطقه بیابانی بوده به اکبر میرزا صارم الدوله فرزند ظل السلطان واگذار شد. برای خود خانه ای در این منطقه بنا کرد و همچنین افرادی را از خمینی شهر، نجف آباد و کهریز سنگ به این منطقه آورد، زمین در اختیارشان گذاشت و حتی به آن ها پول داد تا این منطقه را آباد کنند و طی چندین مرحله این بیابان تبدیل به روستایی آباد شد و صارم الدوله نام پسرش اصغر میرزا را برای آن انتخاب کرد.

 

کوچه باربندی

هر خانه اصغر آباد دو تا درب داشته یکی مخصوص رفت و آمد خانواده بوده و دیگری دربی که محل برد و آورد دام ها به چرا گاه بوده است. باربند ها (طویله) همه به یک کوچه باز می شده که به کوچه باربندی معروف شده است. این کوچه ها 4 متری بوده اند.

 

قنات اندان از این کوچه رد می شده است. آثار قنات هنوز باقی است. به طور کلی سرچشمه قنات های اندان از بالای اصغر آباد بوده البته در اصل سرچشمه این قنات ها از نجف آباد شروع می شده است و در وسط اصغرآباد دریچه ای بوده که مردم آب مصرفی شان را از آن جا تامین می کرده اند.

4

باغ دوشنبه ای

باغی که دوشنبه ها نوبت آبیاری اش بودهاست.

5

باغ سنجدی

باغی که پر از درختان سنجد بوده است.