شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00


تاریخ انتخابات:               بیست و چهارم خردادماه 1392


تاریخ شروع به کار:         دوازدهم شهریور 1392


تعداد اعضای اصلی:         13 نفر


اسامي اعضا:
1-الهام ستاره ( دانشجوي دكتري متالوژی )
2 -حسن املايي ( کارشناسی)
3-فرشته پريشاني ( کارشناسی حوزه)
4- عبداله كياني ( کارشناسی مدیریت)
5 -حسن صالحي ( کارشناسی ارشد)
6-بهروز هاروني ( کارشناسی)
7-حسين رحيمي ( کارشناسی ارشد)
8-محمد علي پور شريعت ( کارشناسی)
9-علي شجاعي ( دكتري شهرسازی)
10-سيد علي صالح درخشان (کارشناسی شیمی)
11- قنبر علي خليلي ( کارشناسی)
12-فاطمه حيدري فر ( کارشناسی)
13-محمود هاروني ( کارشناسی)


شهردار انتخابی:               علی اصغر حاج حیدری

تذکر: مدتی بعد علی شجاعی استعفا داد وبه جای آن قاسم شیروی وارد شورا شد.