شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00


تاریخ انتخابات:              بیست و چهارم آذر ماه 1385


تاریخ شروع به کار:        نهم اردیبهشت 1386


تعداد اعضای اصلی:        7 نفر


اسامي اعضا:
1- حسين غفوري ( کارشناسی ارشد تاریخ )
2-سيد امير صدر صهري ( کارشناسی)
3- حسن حيدري ( فوق ديپلم)
4-قنبر علي خليلي ( کارشناسی)
5-مجتبي صالحي ( کارشناسی)
6-اسداله كريمي ( دكتري معماری و شهرسازی )
7-رضا سرایيان ( دكتري- متخصص جراحی عمومی)


شهرداران انتخابی:            مهندس عزیز الله پورکاظم - مهندس محمد شرفا