دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

گروه سنی: د-ه
گروه جنسیتی: پسر
تعداد شرکت کننده: 8 نفر
وسایل مورد نیاز: وسیله خاصی نیاز ندارد
شرح بازی
- در این بازی شرکت کنندگان با هم جمع می شوند و 2 نفر سرگروه انتخاب می شوند و یار کشی می کنند.
- هر دو گروه قرعه کشی می کنند، قرعه به نام هر گروهی که افتاد بازی را شروع می کند.
- سرگروه، گروه دوم دو نفر از اعضای گروهش را انتخاب کرده تا به فاصله نیم متر از هم خم شوند و گروه اول باید خیز برداشته و از روی آن ها بپرد.
- هر نفر از گروه اول نتواند از 2 نفری که خم شده اند بپرد، جای دو گروه عوض می شود.
- در هر بار بازی نفر آخر از گروهی که حق پریدن دارند، جایی که پا هایش روی زمین آمده علامت گذاری شده، نفر اولی که خم شده جای خود را ترک کرده و به جای آن علامت رفته، جایی که نفر اول ایستاده بوده هم علامت گذاری شده جفت پا زده و خیز بردارند و از دو نفری که خم شده اند بپرند.
- اگر هر نفر از گروه اول نتواند بپرد بازی را به گروه دوم واگذار می کند.
- هر چقدر تعداد نفرات گروه اول بتواند بپرند از نفراتی که خم شده اند بپرند تعداد جفت پا هایی که باید بزنند بیشتر می شود.