دوشنبه, 20 مرداد 1399 Monday 10 August 2020 00:00

 گروه سنی: د-ه گروه جنسیتی: دختر و پسر تعداد شرکت کننده: 6 نفر
وسایل مورد نیاز: وسیله خاصی نیاز ندارد
شرح بازی
- در این بازی شرکت کنندگان با هم جمع می شوند و 2 نفر سرگروه انتخاب می شوند و یار کشی می کنند.
- بین دو گروه قرعه کشی می شود و قرعه به نام هر گروهی که افتاد گروه اول می شود.
- گروه دوم به صورت دایره ای در حالی که دستانشان روی شانه های هم است و سرشان پایین می نشیند.
- سرگروه، گروه اول پشت گروه دوم زده و این شعر را می خواند:
تاپ تاپو، دور تاپو، برنج کوپه تو کارخونه، بزیچی، نمیر بهار میاد، علفا دراز دراز میاد، سیخسسس یا گنبد
- سرگروه، گروه اول اگر شصتش بالا باشد حالت گنبد و اگر انگشت سبابش دراز باشد حالت سیخ است.
- هر فردی که دست سرگروه روی کمر اوست باید حدس بزند که حالت سیخ است یا گنبد. اگر درست حدس بزند جای خود را با گروه اول عوض می کند و لی اگر درست حدس نزده باشد باید اعضای گروه اول، گروه دوم را قلقلک بدهند.