شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00

نام شهر :     اصغر آباد

جمعیت :      7 هزار نفر می باشد.

span style="" />تاریخچه:</span></strong><br /><span style="">نام ا"ن شهر از نام اصغر میرزا از نوادگان ظل السطلان حاکم دوران قاجار اصفهان گرفته شده است و قدمت آن به 1305 ه.ش می رسد.</span><br /><span style="">اصغرآباد در سال 1390 با تصویب هیات دولت از روستا به شهر تبدیل شد و در سال 1391 شهرداری در آن"تاسیس گردید.</span><br /><span style="">این شهر از توابع شهرستان "مینی شهر است و فاصله آن تا اصفهان بیست کیلومتر می باشد و دو جاده ارتباطی یکی از طریق خمینی شهر و دیگری از طریق کهریزسنگ واقع در جاده نجف آباد دارد.</span></p> <p><span style="background-color: #ff00ff;"><strong>مطالب بیشتر را از بخش های زیر بخوانید</strong></span></p>""""