جمعه, 04 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 00:00

در تاریخ 21 بهمن1326حکم استعفای سردفتر اسناد رسمی سده پذیرفته و در تاریخ بیست و دوم همین ماه شریفیان حکم سردفتری گرفت. دفتر اسناد مذکور با همین نام هنوز در خیابان بوعلی فعال است. عین احکام صادره آورده شده است.
آقای ابراهیم فیض سردفتر اسناد رسمی شماره ۴۶ سده اصفهان
به موجب این ابلاغ استعفای شما ازتصدی دفتر اسناد رسمی پذیرفته می شود.
وزیر دادگستری
آقای حیدر شریفیان خوزانی دفتریار درجه اول دفتر اسناد رسمی شماره ۴۶ اصفهان
به موجب این حکم به سمت سردفترداری اسناد رسمی درجه سوم سده اصفهان منصوب می شوید. طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری

منبع:
ابلاغ شماره ۱۶۲۷۴-۳۴۱۸۸ ۲۶/۱۱/۲۱
ابلاغ شماره ۱۶۲۷۱-۳۴۴۰۲ ۲۶/۱۱/۲۲