شنبه, 18 مرداد 1399 Saturday 8 August 2020 00:00


نام:             خانه مجیر


نشانی:         خمینی شهر خیابان مدرس کوچه روبروی شهرداری ناحیه یک و شبکه ساختمان بهداری کوچه : محله اندوان


تاریخچه:

مساحتی حدود 3750 متر داشته و صاحب آن حاج ابوالحسن مجیری از بازرگانان آن دوره بوده است و در  دوران قاجار ساخته شده است، این خانه تاریخی در اولین دوره شورای اسلامی شهرستان از مالکان توسط شهرداری خریداری شده است.

توصیف:
هشتی ساختمان که بیرون خانه را با درون آن ارتباط می دهد از یک سمت به خانه و از یک سو به باربند و اصطبل و از سمت دیگر به دالان و از یک سمت هم به باغ ها و املاک ارتباط دارد که در حال حاضر باغ ها دیگر وجود خارجی ندارد.

خانه دارای حیاطی وسیع با حوضی سنگی است و ستون های شبیه خانه سرتیپ دارد و اتاق های نشیمن و مهمان خانه و صفه تابستانی از عناصر دیگر آن هستند.

بهارنشین و طویله و حوضخانه و چاه آب نیز در آن دیده می شود سفره خانه جلوه خاصی به ساختمان داده است.

زیر زمین بزرگی در زیر فضای آن وجود دارد که اطراف آن را نورگیرهای مشبک فرا گرفته است.