سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400 Tuesday 11 May 2021 00:00

درشهرستان مجموعا از 12 حمام تاريخی نام برده شده است، از این تعداد 9 حمام در شهر و 3 حمام ديگر در حوضه شهرستان به جای مانده كه به قرار زير است:

سرپل، درب سيد و سرتيپ در محله فروشان، شمس آباد، كوورز و اسفريز در محله خوزان، گاردر ورنوسفادران، اندوان، دستگرد، قلعه اميريه، اصغرآباد و حمام نيمه مخروبه جوی آباد.

حمام های ديگری مثل حمام محلة "قلعه آقا"ی فروشان و حمام "باولگان" و... نيز وجود داشته اند كه تخريب و به سبك نو ساخته شده و يا به كاربری ديگری بدل شده اند.

از مجموع 12 حمام تاريخی موجود در اين شهرستان ، 6 حمام آن هنوز استفاده مي شوند اما بقيه متروك گرديده است.

به جز حمام "جوی آباد" قديم كه سقف های آن تخريب گرديده است بقيه بدنه سالمی دارند بطوریکه می توان با اندکی همت و خلاقیت از آنها استفاده کرد.

سازمان ميراث فرهنگی استان اصفهان در طی سالیان اخیراقدام به شناسايی و ثبت 10 باب از اين حمام ها در فهرست آثار ملی نموده است.