چاپ

میراث زیر خاکی شهرستان در معرض دید قرار گرفت به گزارش دانشنام عصارخانه ورنوسفادران پس از یک دوره چندین ساله بازسازی توسط شهرداری خمینی شهر ومیراث فرهنگی از ابتدای سال جاری باحضور حاج حیدری شهردار ودکتر الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان در میان شور وشعف دوستداران میراث وفرهنگ شهرستان بازگشای شد.گفتنی است این اثر متعلق به دوران صفویه بوده که از زیر خاک خارج وباز سازی شد.به گفته کارشناسان میراث خمینی شهر بیش از 200 اثر تاریخی دارد که تنها چنداثر آن قابل بازدید است.