یکشنبه, 19 مرداد 1399 Sunday 9 August 2020 00:00

نقل است که فتحعلی شاه به سده سفر کرده ودرخانه آقا علی اکبر واقف مسجد علی اکبر اقامت گزیده است واز مسجد جامع خوزان هم دیدار کرده ودست خط او در این مسجد موجود است. سفر این شاه قاجار به اصفهان به دلیل قدرت نمای لوطیان در این شهر بوده است .

به گزارش خبر نگار دانشنامزمــان حـضــور لـوطـي هـا بـه اواخـر دوران سلطنـت فتحعلي شاه قاجار1204 خورشیدی برمی گردد. زمانی كه فردی به نام حاجی هاشم خان از لوطی های محله لنبان و از طوايف بختياری همراه لشكر لوطي هايش دسـت بـه شـورش زدنـد. آنـها شب ها از خانه های ثروتمندان دزدي مي كردند و با آزار و اذيت زنان، امـنـيـت را از جـامـعـه دور مـي كـردنـد. در ايـن مـيـان عبدا... خان امين الدوله، يكي از تجار بزرگ شهر، خواهر هاشم خان را براي اينكه از لوطي گري هاي او جلوگيري كند به همسری قبول كرده بود. اما اين رابطه، باعث تكبر هاشم خان شد و در سال 1240 هـ ق دست به شورش زد. در آن زمان حكومت اصفهان به دست علي محمد خان پسر امين الدوله بود. شورش هاشم خان چنان بالا گرفت كه نه تنها امين الدوله نــتـــوانــســـت جــلـــوي او را بـگـيــرد، بـلـكــه شـخــص فتحعلي شاه نيز مجبور شد با لشكري عازم اصفهان شود. او پـس از مـدتـي تـوانسـت هـاشـم خـان را نـابينا كند و حكومت اصفهان را از امين الدوله و پسرش بگيرد و اداره حكـومـت اصفهـان را بـه سيـف الدوله واگذار كند.
‌دوران حكومت سيف الدوله (1204 - 1194)خورشیدی در حالي آغاز شده بود كه مردم اصفهان فكر مي كردند با به قــدرت رسـيــدن او، لــوطيـان از ميـدان قـدرت كنـار خـواهـنـد رفـت امـا بـر خـلاف تـصـورشـان، لـوطـيان دوبــاره روي كــار آمــدنـد. آنـهـا شـهـر را ناامن كرده بودند. در آن زمان، عبدا... خان امين الدوله كه در اصفهان بود، وقتي اوضاع را نابسامان و سيف الدوله حاكم شهر را در مقابل اشرار ناتوان ديد به كمك او رفت و توانست چند نفر از لوطيان را دستگير و در ميدان نقش جهان اعدام كند. اين شورش كه در سال 1213خورشیدی اتفاق افتاد، باعث شد فتحعلي شاه براي دومين بار به اصفهان سفر كند اما كوتاه بودن عمرش و مرگ ناگهاني اش در اصفهان باعث شد كه نتواند به اوضاع رسيدگي نمايد.
 تاریخ اتمام بنای مسجدآقا علی اکبر حوالی 1205 خورشیدی بوده است وسفرهای فتحعلی شاه به اصفهان در فواصل 1194 تا1213رخ داده است بنا براین از نظر تطابق تاریخی می توان این نقل حضور شاه قاجار در خانه علی اکبر را پذیرفت.

موارد بیشتر